Author Topic: [RP] The noble Kokkinos family / Coats of Arms  (Read 1130 times)

Alexandros Kokkinos

  • General group
  • Jr. Member
  • *
  • Posts: 77
  • Honour: 0
[RP] The noble Kokkinos family / Coats of Arms
« on: 08 November, 2016, 09:53:17 PM »
Η καταγωγή της οικογένειας των ΚόκκινωνΗ οικογένεια των Κόκκινων* από τη Λυδία της Μ. Ασίας εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του 9ου αιώνα, όταν αρχίζει να ανεβαίνει στην ιεραρχία της μικρασιατικής στρατιωτικής αριστοκρατίας. Θεωρείται ότι επί Βασιλείου Α΄ ο Ιωάννης Κόκκινος, ο οποίος κατείχε το αξίωμα του δομεστίκου του τάγματος των Ικανάτων και είναι ο πρώτος επιφανής εκπρόσωπος της οικογένειας που αναφέρεται στις πηγές, αναμείχθηκε σε συνωμοσία εναντίον του αυτοκράτορα. Το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα πλούσιος, καθώς και το υψηλό στρατιωτικό αξίωμα που κατείχε καταδεικνύουν ότι η οικογένεια πρέπει να συγκαταλεγόταν ήδη στους ισχυρούς εκπροσώπους της μικρασιατικής αριστοκρατίας.

Οι Κόκκινοι το 10ο αιώνα.

Αν και η θέση της οικογένειας ήταν ήδη σημαντική κατά την περίοδο των δύο πρώτων αυτοκρατόρων της Μακεδονικής δυναστείας, επί βασιλείας Ρωμανού Α΄ Λακαπηνού θα φθάσει στο απόγειό της. Ο Ιωάννης Κόκκινος, εγγονός του δομεστίκου των Ικανάτων, διετέλεσε δρουγγάριος της Βίγλης και το 923 έλαβε το ανώτατο στρατιωτικό αξίωμα του δομεστίκου των Σχολών και τέθηκε επικεφαλής των θεματικών στρατευμάτων της Μικράς Ασίας στον πόλεμο εναντίον των Αράβων. Υπήρξε πιθανότατα ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της οικογένειας και απέκτησε μεγάλη φήμη από τις επιτυχίες του στις επιχειρήσεις εναντίον του Άραβα εμίρη του Χαλεπίου Σαΰφ αντ-Ντάουλα (Sayf ad-Dawlah).
Ωστόσο, η αντιπαράθεσή του με τους δύο γιους του Ρωμανού Α΄, οι οποίοι στο πρόσωπό του έβλεπαν έναν ισχυρό προστάτη για τον νόμιμο διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο (944-959), είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από το αξίωμά του πριν από το τέλος του 944. Όμως, το γεγονός αυτό δεν επηρέασε πολύ τη θέση της οικογένειας, η οποία συνέχισε να παραμένει σημαντική και μετά την πτώση των Λακαπηνών.
Εκτός από τον Ιωάννη Κόκκινο, ο αδελφός του Θεόφιλος διετέλεσε στρατηγός των θεμάτων Χαλδίας, Μεσοποταμίας και Θεοδοσιούπολης επί Ρωμανού Α΄. Ο γιος του Ιωάννη, Ρωμανός Κόκκινος, έλαβε το επίσης υψηλό αξίωμα του στρατηλάτη Ανατολής και πιθανόν αυτό του δομεστίκου των σχολών της Δύσεως. Τα αξιώματα αυτά, σε συνδυασμό και με τις επιγαμίες με άλλες ισχυρές αριστοκρατικές οικογένειες της εποχής, όπως οι Φωκάδες και οι Σκληροί, αποδεικνύουν τη σταθερά υψηλή θέση που κατείχε η οικογένεια των Κόκκινων στο στράτευμα και στην πολιτική σκηνή της αυτοκρατορίας στα μέσα του 10ου αιώνα. Κατά την άνοδο στο θρόνο του Ιωάννη Α΄ Τζιμισκή και ανιψιού του Θεόφιλου Κόκκινου, η οικογένεια διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, καθώς αποτέλεσε έναν από τους βασικούς υποστηρικτές του νέου αυτοκράτορα στην προσπάθειά του να καταλάβει την εξουσία και να εξουδετερώσει τους Φωκάδες. Όμως, μετά το θάνατο του Τζιμισκή και την ανάληψη της εξουσίας από τον Βασίλειο Β΄ (976-1025), η σημασία της οικογένειας αρχίζει σταδιακά να περιορίζεται. Στις εμφύλιες διαμάχες της περιόδου 976-989 ανάμεσα στους ισχυρούς εκπροσώπους της στρατιωτικής μικρασιατικής αριστοκρατίας (Βάρδα Φωκά και Βάρδα Σκληρό) και τον αυτοκράτορα οι Κόκκινοι δεν θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, γεγονός που καταδεικνύει ότι η πολιτική τους δύναμη είχε ήδη αρχίσει να φθίνει.

Οι Κόκκινοι τον 11ο και 12ο αιώνα.

Μετά την πλήρη επικράτηση του Βασιλείου Β΄ εναντίον των στασιαστών το 989, η οικογένεια των Κόκκινων έπαψε να συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες αριστοκρατικές οικογένειες της αυτοκρατορίας. Την περίοδο αυτή, ωστόσο, και συγκεκριμένα το 1008, αναφέρεται ο Αλέξιος Κόκκινος με τους τίτλους του πατρικίου και του ανθυπάτου και το αξίωμα του κατεπάνω της Ιταλίας. Επίσης, ένας άλλος εκπρόσωπος της οικογένειας, ονόματι Γρηγόριος, σύζυγος της κόρης του τελευταίου Βούλγαρου ηγεμόνος Ιωάννη Βλαδισλάβου, διετέλεσε δούκας της Φιλιππούπολης (1089-1091), ενώ ο αδελφός του Κωνσταντίνος Κόκκινος υπήρξε σύμβουλος στην αυλή του Δεσπότη της Ηπείρου. Ο γιος του τελευταίου ο Μιχαήλ Κόκκινος ήταν Δικαστής της Κορίνθου, ενώ αδελφός του ήταν ο Φιλόθεος Κόκκινος οποίος διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1300-1379). Ο Αλέξανδρος Κόκκινος (1315- ), ιππότης του τάγματος των Αθανάτων και γιος του Μιχαήλ Κόκκινου, υπηρετεί ως Λοχαγός στη Φρουρά της Κορίνθου.Descent

The Byzantine family of Kokkinos* from Lydia of Asia Minor emerged in the 9th century, when its members started to ascend the hierarchy of the Asia Minor military aristocracy. It is believed that during the reign of Basil I, Ioannis Kokkinos, who was the domestikos of the tagma of the Hikanatoi and the first eminent member of the family reported by the sources, was involved in a conspiracy against the emperor. The fact that he was particularly rich and his senior military rank suggest that the family must have been among the most powerful representatives of the Asia Minor aristocracy.

The family of Kokkinos in the 10th century.

The family was already important during the reign of the first two emperors of the Macedonian dynasty, but in the years of Romanos I Lekapenos it reached its apex. Ioannis Kokkinos, the grandson of the domestikos of the Hikanatoi, served as the droungarios of the Vigla, while in 923 he was awarded the top military rank of domestikos ton scholon and led the forces of the themes of Asia Minor in the war against the Arabs. He was probably the most distinguished member of the family and became very famous thanks to his successful operations against the Arab emir of Aleppo, Sayf ad-Dawlah. However, his dispute with the two sons of Romanos I, who both considered him a powerful protector of the legal heir to the throne, Constantine VII Porphyrogenitus (944-959), was the reason for his removal from his post before the late 944. But this fact had a minor impact on the fame of the family, which remained influential after the fall of the Lekapenos family.
Apart from Ioannis Kokkinos, his brother Theophilos was strategos of Chaldia, Mesopotamia and Theodosioupolis in the years of Romanos I. Ioannis son, Romanos Kokkinos, held the senior post of stratelates of the East and possibly that of domestikos ton scholon of the West. Such posts, along with intermarriages with other powerful aristocratic families of the time, such as the families of Phokas and Skleros, prove the senior position the Kokkinos family steadily held in the army and the political matters of the Empire in mid-10th century. When John I Tzimiskes, the nephew of Theophilos Kokkinos, ascended the throne, the family played a key role, as it was among the main supporters of the new emperor in his attempt to assume power and do away with the Phokas family. However, after Tzimiskes died and Basil II (976-1025) ascended the throne, the importance of the family started gradually to decline. In the civil conflicts of 976-989 between the powerful representatives of the military aristocracy of Asia Minor (Bardas Phokas and Bardas Skleros) and the emperor the Kokkinos family played a minor role, which indicates that they had already started to lose their political power.

The family of Kokkinos in the 11th and 12th centuries.

After Basil II prevailed against the revolters in 989, the Kokkinos family was no longer included in the powerful aristocratic families of the empire. However, there are references to some Alexios Kokkinos living in 1008, who held the titles of patrikios and anthypatos, as well as the title of katepano of Italy. In addition, another member of the family called Grigorios, who had married the daughter of the last Bulgarian ruler, John Vladislav, held the title of Doux of Phillippopolis (1089-1091) while his brother Konstantinos Kokkinos was minister at the court of the Despot of Epirus. His son was Michael Kokkinos who held the title of mega judge of Korinthos while his brother was Philotheos Kokkinos who became Patriarch of Constantinople (1300-1379). Alexandros Kokkinos, (c1315- ) knight of the Order of Athanatoi and son of Michael Kokkinos, serves as a Guard Captain in Korinthos.


*Δεν υπήρχε στο Βυζάντιο αριστοκρατική οικογένεια με το όνομα Κόκκινος εκτός από τον Φιλόθεο Κόκκινο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Τα ονόματα και οι τίτλοι δεν είναι ιστορικά ακριβής και προέρχονται από διάφορες Βυζαντινές οικογένειες.
There was not in the Byzantium an aristocratic family named Kokkinos besides Philotheos Kokkinos Patriarch of Constantinople. Names and titles are not historically accurate and they derived from different Byzantine families.
Source: http://asiaminor.ehw.gr/