Author Topic: Criminal Codex of Despotate Odrin / Наказателен Кодекс на Деспотство Одрин  (Read 987 times)

(RIP) Theodor Svetoslav

  • General group
  • Sr. Member
  • *
  • Posts: 350
  • Honour: 0

Criminal Codex of Despotate Odrin


I.Official Language

Official Languages in Despotate Odrin are Bulgarian and English. All official documents issued by governing bodies will be written in Bulgarian and will be translated to English. It`s forbidden to use other language without translation in English or Bulgarian. Target: All. Administrative offence: fine up to 100 silver. The present law is non-expiring.

II.Buying Fields and Farms

Everybody is allowed to buy pig farms in Odrin. It`s forbidden to buy fields in Despotate Odrin without license from The Despot of Odrin. Target: Non Bulgarian and Odrin Citizens. Capital Offence: prison up to 3 days, fine up to 1000 silver. The present law is non-expiring.

III.Banishment

An individual can be banished from Odrin soil with the decree of The Despot. A banished individual is not allowed to be in boundaries of Despotate Odrin for any reason. Banished people are no longer considered for Odrin citizens. He/she will be granted 2 days to leave those boundaries. Target: All people below this law. Severe Crime: prison up to 2 days and fine up to 400 silver. The present law is non-expiring.

Banished:

IV.Acts of Treason

It is forbidden unauthorized acts designed to undermine, destabilize or overthrow the government of Despotate Odrin and that includes Revolting against The Despot of Odrin. Target: All. Capital Offence: prison up to 3 days, fine up to 1000 silver and Compensation decided by the Judge. The present law is non-expiring.

V.Residence in Odrin

It is forbidden to take residence in Odrin without the permission of The Despot. Those who break this law are considered strangers (non residents) in Odrin and all laws can be applied against them. Target: Non Odrin Citizens .Severe Crime: prison up to 2 days and fine up to 400 silver. The present law is non-expiring.

VI.Damage Buildings

It`s forbidden to damage structures in Despotate Odrin, without having a consent from The Despot of Odrin. Target: All. Capital Offence: prison up to 3 days, fine up to 1000 silver and Compensation for the Damage. The present law is non-expiring.

VII.Illegal Arrests and Extradition

Individuals wanted for crimes in kingdoms holding an Allied diplomatic status with Despotate Odrin may be detained until a representative of the government in which the crime was committed can arrange for the transfer of that individual into their custody.
It is forbidden for any Guard Captain, other than Odrins and Bulgarians, to arrest anyone inside the borders of The Despotate without the permission of The Despot. Target: Non Odrin and Bulgarian Guard Captains. Capital Offence: prison up to 3 days and fine up to 1000 silver. The present law is non-expiring.

VIII.Confiscation
 
The Government will confiscate goods from Odrin market in the following cases:
1.Belonging to a Hostile Kingdom. In war time hostile citizens will be restrain.
2.If the person is not active or meditates (minimum 7 days of inactivity). If the person becomes active again,his goods will be returned.
3.If the person has been declared guilty in a trial and doesn’t want to pay the fine or he hasn’t enough money...Наказателен Кодекс на Деспотство Одрин


I.Официален Език

Официалните Езици в Деспотство Одрин са Български и Английски.Всички официални документи издавани от правителството ,ще бъдат превеждани на двата езика.Забранено е да се използва друг език,без да бъде преведен на Български или Английски.Цел:Всички.Административно нарушение:глоба до 100 сребро.Законът не изтича.

II.Закупуване на Полета и Ферми

Всеки може да закупи ферми за прасета в Одрин.Забранено е да се купуват полета в Деспотство Одрин без лиценз от Деспота на България.Цел: Без Гражданите на България и Одрин.Углавно нарушение:затвор до 3 дни,глоба до 1000 сребро и Компенсация за фермите.Законът не изтича.

III.Изгнание

Личност може да бъде изгонена от Българска територия с декрет от Деспота.Изгоненият не може да навлиза в границите на Деспотство Одрин,по каквато и да е причина.Изгнаниците не се считат повече за граждани на Одрин.На тях ще им бъде дадено 2 дни да напуснат границата.Цел: Всички хора под този закон.Тежко престъпление:затвор до 2 дни и глоба до 400 сребро.Законът не изтича.

Изгонени:

IV.Актове на Измяна

Забранени са неоторизирани актове предназначени да подкопаят, дестабилизират или свалят правителството на Деспотство Одрин и това включва въстание срещу Деспота на Одрин.Цел:Всички.Углавно нарушение:затвор до 3 дни и глоба до 1000 сребро.Законът не изтича.

V.Местожителство в Одрин

Забранено е вземането на местожителство в Одрин без разрешението на Деспота.Тези ,които нарушат този закон,се считат за странници(не са граждани на Одрин) и всички закони могат да им бъдат приложени.Цел: Без Гражданите на Одрин.Тежко престъпление:затвор до 2 дни и глоба до 400 сребро.Законът не изтича.

VI.Повреда на Сгради

Забранена е повредата на структури в Деспотство Одрин,без разрешение от Деспота на Одрин.Цел:Всички. Углавно нарушение:затвор до 3 дни,глоба до 1000 сребро и компенсация за повредите.Законът не изтича

VII.Нелегални Арести и Екстрадация

Личности търсени за престъпления в Кралства ,които по дипломатически статус са Съюзници на Деспотство Одрин,могат да бъдат задържани докато представител на правителството ,където е извършено престъплението не уреди трансферът на личността в техният арест.
Забранено е за всички Началници Охрана ,освен Българските и Одринските,да арестуват някого в границите на Деспотството без разрешение от Деспота.Цел:Без Българските и Одрински Началници на Охрани.Углавно нарушение:затвор до 3 дни и глоба до 1000 сребро.Законът не изтича.

VIII.Конфискуване

Правителството ще конфискува стоки от Одринският пазар в следните случаи:
1.Когато са притежание на Враждуващо Кралство.При военно положение,вражески граждани ще бъдат задържани.
2.Ако човекът не е активен или не е във ваканционен мод(минимум 7 дни неактивност).Ако стане активен отново,стоките му ще бъдат върнати.
3.Ако човекът бъде обявен за виновен по дело и не иска да плати глобата или няма достатъчно пари...


« Last Edit: 10 January, 2016, 07:17:03 PM by Theodor Svetoslav »
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...