Author Topic: Odrin's Crier / Глашатай на Одрин  (Read 1670 times)

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Odrin's Crier / Глашатай на Одрин
« on: 07 January, 2016, 01:37:46 PM »
Odrin has Pig Farms as a main resource. Every citizen or non citizen is Allowed to buy farms Without Permission. It is Forbidden for non citizens of Odrin or Tsardom Bulgaria, to buy fields without permission from the Despot.

Одрин има Ферми за Прасета като основен ресурс. Всеки гражданин или чужденец Може да си закупи ферми Без Разрешение. Забранено е за граждани на други държави освен Одрин или Царство България, да купуват полета без разрешение от Деспота.
« Last Edit: 08 January, 2016, 07:34:29 PM by Theodor Svetoslav »
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: Odrin's Crier / Глашатай на Одрин
« Reply #1 on: 08 January, 2016, 07:32:56 PM »
Odrin`s market tax is 5% no matter the diplomacy and everybody is free to buy/sell anything. Same tax apply for buying house and shop, which is also free for everbody without asking for permission.

Таксата на пазара в Одрин е 5% без значение от дипломацията и всеки е свободен да купува/продава всичко. Същата е таксата и за закупуване на къща и магазин, което също е свободно за всички без да се иска разрешение.
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: Odrin's Crier / Глашатай на Одрин
« Reply #2 on: 08 January, 2016, 07:46:03 PM »
Odrin have all buildings besides Academy and Training Grounds. Those can be found in old bulgarian capitol Drastar, where price is 1 silver coin per hour. Again everybody is free to study there. Drastar is lockated north from Odrin within 1 hour and 6 mins, using the fast tracks thru Mesembria.

Одрин има всички сгради без Академия и Тренировъчен Лагер. Te се намират в старата българска столица Дръстър, където цената е 1 сребърен грош за час. Отново всички са свободни да учат там. Дръстър се намира на север от Одрин на 1 час и 6 минути, ако използвате бързите пътеки през Месемврия.
« Last Edit: 08 January, 2016, 07:47:36 PM by Theodor Svetoslav »
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: Odrin's Crier / Глашатай на Одрин
« Reply #3 on: 09 January, 2016, 04:31:11 PM »
There are no limitations on cultivations type, in each region everything can be cultivated. Production however can be affected in a positive or negative way depending on the region climate and terrain type. In Odrin maximum yield have: Wheat/hay - 6/9, Medical herbs - 10, Flowers - 10. Other cultures yield is: Cotton - 5, Linen - 6, Mullberry/leaf - 8/3, Hop - 5, Grape - 8.

Няма лимит на култивираният тип, във всеки регион всичко може да бъде отглеждано. Продукцията обаче зависи от климата на региона и вида на терена. В Одрин максимална продукция имат: Пшеница/сено - 6/9, Медицински билки - 10, Цветя - 10. Добива на другите култури е: Памук - 5, Лен - 6, Боровинки/листа - 8/3, Хмел - 5, Грозде - 8.
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: Odrin's Crier / Глашатай на Одрин
« Reply #4 on: 10 January, 2016, 04:24:58 PM »
Greetings,if you need more infromation, you can check the english version in this section WIKI. If you have more questions, dont hesitate to ask me or the vassal of Odrin. We are here to help you at any time.

Здравейте, моля разгледайте тази тема: Първи стъпки. От нея ще ви се изяснят доста въпроси свързани с икономиката на Европа. Ако знаете английски език секция WIKI може да ви даде допълнителна информация. Ако все пак има нещо, което не разбирате, се обърнете към мен или васала, с радост ще ви помогнем.
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: Odrin's Crier / Глашатай на Одрин
« Reply #5 on: 10 January, 2016, 04:32:15 PM »
Here is the list with regolar prices around Despotate Odrin and Tsardom Bulgaria. Keep in mind that they are not static and can go up and down. Plus those are market prices. When you buy in big quantities in private deals, prices are different and ussually lower: Tsardom and Despotate Prices

Тук можете да видите лист с нормалните цени в Деспотство Одрин и Царство България. Важно е да запомните, че те са променливи и могат да вървят нагоре или надолу. Освен това са пазарни цени. Когато купувате или продавате в големи количества при частни сделки тогава цената е друга и обикновено е надолу. Погледни тук: Цени в Деспотството и Царството
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

(RIP) Theodor Svetoslav

 • General group
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 350
 • Honour: 0
Re: Odrin's Crier / Глашатай на Одрин
« Reply #6 on: 10 January, 2016, 04:50:59 PM »
Everybody can become Odrin`s citizen by simply apply for citizenship. You can do that by sending scroll to the Vassal of Odrin or The Despot. If you are poor man/woman land and citizenship will be given for free. We help our people individually so they never feel alone.

Всеки може да стане гражданин на Одрин, като просто кандидатства за гражданство. Можете да направите това като изпратите скрол на Васала на Одрин или Деспотът. Ако сте беден/на мъж/жена, ще ви се даде безплатно гражданство и земя. Ние помагаме на нашите хора отделно, за да не се чувстват никога самотни.
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...